Pasar al contenido principal

Presentación de instancias para tres prazas de conserxe

O BOE recolle o prazo de presentación de instancias para optar a tres prazas de conserxe. As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo dirixiranse á Alcaldía-Presidencia. Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no modelo debidamente cumprimentado, ou na sede electrónica ou poderán presentarse en calquera das formas determinadas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.