Aire

A atmósfera é capaz de asimilar e procesar moitos dos contaminantes que se emiten debido a que o seu equilibrio é bastante flexible. Pero arestora, estanse a superar os límites de asimilación que a atmosfera ten, producíndose graves trastornos ambientais como o cambio climático, destrución da capa de ozono, choiva ácida, ozono troposférico, contaminación por metais pesados e partículas en suspensión entre outros. Moitos destes problemas que poden afectar gravemente á saúde humana e aos ecosistemas son problemas globais debido a que os contaminantes se difunden ao longo do globo terráqueo por mor da dinámica atmosférica.

Localmente esta contaminación pode ser especialmente grave cando se xuntan aspectos como o tráfico rodado e a industria. Arteixo, neste senso está afectado por industrias pesadas con grande emisións de contaminantes e tamén polo tráfico diario, cunha alta mobilidade que soporta a rede viaria arteixá, minguando a calidade do aire. Para salvagardar a saúde da poboación e protexer os ecosistemas estase a controlar a concentración destes contaminantes no aire -inmisión- cunha Rede de Calidade do Aire que conta coas seguintes estacións:

  • As Bordeiras. (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre Thorina / fume negro - fume normalizado).
  • Armentón (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre Thorina / fume negro - fume normalizado).
  • Suevos (Dispón de sensores de partículas en suspensión gravimetría).
  • Sabón (Dispón de sensores de partículas en suspensión gravimetría).
  • Arteixo (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre - fluorescencia ultravioleta / Sulfuro de Hidróxeno - fluorescencia ultravioleta / Partículas en suspensión absorción Beta).
  • Lañas (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre - fluorescencia ultravioleta / partículas en suspensión - absorción Beta / Dióxido de Nitróxeno - quimioluminiscencia).
  • Pastoriza (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre - fluorescencia ultravioleta / Sulfuro de Hidróxeno - fluorescencia ultravioleta / Óxidos de Nitróxeno totais quimioluminiscencia / Dióxido de Nitróxeno - quimioluminiscencia / Fluoruros - potenciometría).
  • Sorrizo (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre - fluorescencia ultravioleta, partículas en suspensión - absorción Beta).
  • Paiosaco (Dispón de sensores de Dióxido de Xofre - fluorescencia ultravioleta / partículas en suspensión microbalanza / Dióxido de Nitróxeno - quimioluminiscencia).

Os controis dos sensores existentes nos puntos de seguimento da Rede de calidade do aire e os parámetros resultantes das medicións son verificados no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, dependente da Xunta.

A maior parte destas emisións son efectos secundarios á produción de enerxía. Minimizar na medida do posible o uso do automóbil e facer un uso racional e eficiente da enerxía no fogar son aspectos que poden contribuír a reducir as emisións atmosféricas. Por outro lado, a busca de formas de enerxías alternativas, renovables e limpas é labor primordial nos vindeiros anos para tratar de reconducir o equilibrio atmosférico.

Máis información: