Orzamentos municipais ano 2005

Estado de gastos
Capítulos Consignación
1.-Gastos de persoal 6.050.908,56
2.-G. bens ctes. e servicios 5.825.574,73
3.-Gastos financeiros 214.463,92
4.-Transferencias correntes 1.501.123,00
5.- 0,00
Total operacións correntes 13.592.070,21
   
6.- Inversións reais 2.608.592,13
7.- Transferencias de capital 216.718,66
8.- Activos financeiros 36.000,00
9.- Pasivos financeiros 646.619,00
Total operacións de capital 3.507.929,79
   
Total 17.100.000,00
Estado de ingresos
Capítulos Consignación
1.- Impostos directos 6.174.285,46
2.- Impostos indirectos 1.200.000,00
3.- Taxas e outros ingresos 2.069.108,08
4.- Transferencias correntes 5.224.303,57
5.- Ingresos patrimoniais 584.000,00
Total operacións correntes 15.251.697,11
   
6.- Alleación inver. reais 600.000,00
7.- Transferencia de capital 566.902,11
8.- Activos financeiros 36.000,00
9.- Pasivos financeiros 645.400,78
Total operacións de capital 1.848.302,89
   
Total 17.100.000,00

As cantidades expresadas en euros