Orzamentos municipais ano 2004

Estado de gastos
Capítulos Consignación
1.-Gastos de persoal 5.919.758,70
2.-G. bens ctes. e servicios 7.249.978,26
3.-Gastos financeiros 211.788,14
4.-Transferencias correntes 1.324.800,00
5.- 0,00
   
6.- Inversións reais 2.568.441,35
7.- Transferencias de capital 204.493,55
8.- Activos financeiros 36.000,00
9.- Pasivos financeiros 614.740,00
   
Total 18.130.000,00
Estado de ingresos
Capítulos Consignación
1.- Impostos directos 5.837.050,80
2.- Impostos indirectos 1.200.000,00
3.- Taxas e outros ingresos 2.109.922,10
4.- Transferencias correntes 5.912.982,86
5.- Ingresos patrimoniais 599.000,00
   
6.- Alleación inver. reais 600.000,00
7.- Transferencia de capital 1.334.294,54
8.- Activos financeiros 36.000,00
9.- Pasivos financeiros 500.749,70
   
Total 18.130.000,00

As cantidades expresadas en euros