Orzamentos municipais ano 2002

Estado de gastos
Capítulos Consignación
1.-Gastos de persoal 5.234.307,04
2.-G. bens ctes. e servicios 4.829.944,11
3.-Gastos financeiros 319.089,62
4.-Transferencias correntes 940.995,84
5.- 0,00
Total operacións correntes 11.324.336,73
   
6.- Inversións reais 3.070.391,73
7.- Transferencias de capital 195.328,93
8.- Activos financeiros 36.060,73
9.- Pasivos financeiros 373.882,00
Total operacións de capital 3.675.663,39
   
Total 15.000.000,00
Estado de ingresos
Capítulos Consignación
1.- Impostos directos 5.310.000,00
2.- Impostos indirectos 1.356.000,00
3.- Taxas e outros ingresos 1.847.846,00
4.- Transferencias correntes 4.086.463,57
5.- Ingresos patrimoniais 122.124,51
Total operacións correntes 122.124,51
   
6.- Alleación inver. reais 30,00
7.- Transferencia de capital 342.736,59
8.- Activos financeiros 18.000,00
9.- Pasivos financeiros 1.916.799,33
Total operacións de capital 2.277.565,92
   
Total 15.000.000,00

As cantidades expresadas en euros