Orzamentos municipais ano 2001

Estado de gastos
Capítulos Consignación
1.-Gastos de persoal 847.907.879
2.-G. bens ctes. e servicios 937.260.000
3.-Gastos financeiros 46.389.399
4.-Transferencias correntes 117.496.648
5.- 0
Total operacións correntes 1.949.053.926
   
6.- Inversións reais 547.457.724
7.- Transferencias de capital 49.853.562
8.- Activos financeiros 6.000.000
9.- Pasivos financeiros 47.634.788
Total operacións de capital 650.946.074
   
Total 2.600.000.000
Estado de ingresos
Capítulos Consignación
1.- Impostos directos 838.817.094
2.- Impostos indirectos 300.000.000
3.- Taxas e outros ingresos 370.939.100
4.- Transferencias correntes 627.807.448
5.- Ingresos patrimoniais 4.001.000
Total operacións correntes 2.141.564.642
   
6.- Alleación inver. reais 3.100
7.- Transferencia de capital 277.395.136
8.- Activos financeiros 3.000.000
9.- Pasivos financeiros 0
Total operacións de capital 178.037.122
   
Total 2.600.000.000

As cantidades expresadas en pesetas