20170315.- Convocatoria promocion interna, turno restrinxido, provisión temporal educador/a familiar

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Convocatoria para provisión temporal (restrinxido á promoción interna por procedemento de concurso de méritos) unha vacante do posto de Educador/a familiar adscrito aos servizos sociais, persoal laboral, grupo/categoría profesional II do Convenio de persoal laboral (grupo A2), limitado temporalmente ata a convocatoria da vacante en propiedade polo sistema legalmente establecido e supeditado á efectiva entrada en vigor da RPT 2017.