O Camiño inglés protagoniza unha nova edición do programa "Deporte na natureza"

Deporte na natureza 2015

O Servizo Municipal de Deportes presenta o seu Programa de Deporte na Natureza para este ano 2017. Como novidade proponse realizar o Camiño de Santiago Inglés. Este programa ten como obxectivo principal promocionar hábitos de vida saudables a través da actividade fí­sica en entornos naturais no que se poderán disfrutar do sendeirismo.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 • Con carácter xeral é imprescindible ser maior de idade ou no seu defecto, maior de 10 anos con autorización do pai, nai ou titoría legal.
 • Na programación deportiva municipal teñen preferencia as persoas que están empadroadas no Concello de Arteixo, existindo un número limitado de prazas para cada actividade, así como un número mínimo de prazas a cubrir para que a actividade se leve a cabo.
 • O Servizo Municipal de Deportes resérvase o dereito de efectuar as modificacións nas ubicacións, horarios, profesorado, etc., que considere necesarias
 • No caso de que o Servizo Municipal de Deportes detecte falsidade nos datos o alumno causará baixa inmediata, sen dereito á devolución do importe abonado
 • As persoas que asinan a folla de inscrición fan constar que non padecen ningunha enfermidade que o incapacite para a práctica deportiva, tendo feito o oportuno recoñecemento médico
 • De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Arteixo, para a xestión de servizos. En calquera momento poderá exercitar, en relación cos seus datos persoais, os dereitos de acceso, cancelación e rectificación e oposición comunicándoo por escrito no Rexistro Xeral do Concello

Procedemento de inscrición:

 • Haberá un período de inscrición específico para cada unha das actividades, no que se terá que cubrir un impreso e entregalo nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes persoalmente ou por mail na dirección deportes@arteixo.org. O impreso poderá recollerse no Servizo Municipal de Deportes ou descargalo na páxina web municipal www.arteixo.org
 • Inscrición directa por orde de solicitude, con preferencia ás persoas empadroadas en Arteixo
 • Pódese efectuar o pago do prezo público (unha vez emitida a carta de pagamento polo Servizo Municipal de Deportes) nas entidades bancarias habituais ou a través do TPV virtual na Pasarela de pagos municipal

Prezo público:

 • Maiores de idade: 15 € por etapa
 • Menores de idade: 10 € por etapa
 • O prezo inclúe transporte, picnic e seguros

Relación de actividades ofertadas